Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Podnikatel, tyto internetové stránky, návštěvník, kupující 1

2. Nákup zboží a služeb, podmínky kupní smlouvy, doručování 2

3. Právo k užití 4

4. Spotřebitel, poučení o právech a spotřebitelů 4

5. Reklamace, práva z odpovědnosti za vady 5

6. Ochrana osobních údajů, nařízení GDPR 6

7. Sankce 7

8. Všeobecná a závěrečná ustanovení 7

 1. Podnikatel, tyto internetové stránky, návštěvník, kupující
  1. Vlastníkem a provozovatelem těchto internetových stránek na adrese www.slavikmatyas.cz, včetně všech subdomén (dále jen „webové stránky“) je Matyáš Slavík, IČO 09726934, sídlem Brechtova 25/4, 638 00, Brno – Lesná (dále jen „fotograf“ nebo „prodávající“). Fotograf prostřednictvím těchto stránek nabízí v postavení podnikatele svoje zboží a služby. Lze jej kontaktovat na údajích uvedených v sekci KONTAKT webových stránek, na adrese https://www.slavikmatyas.cz/#kontakt.
  2. Webovými stránkami se zásadně rozumí také jejich obsah, vzhled, zabezpečení, kódování i veškerá další infrastruktura, a to i jednotlivé části.
  3. Třetí osoby přistupující na tyto stránky bez zvláštního pověření fotografa (dále jen „návštěvníci“, jednotlivě „návštěvník“) jsou vázány těmito obchodními podmínkami, se kterými vyslovily souhlas při vstupu na tyto stránky, bez ohledu na to, zda zamýšlejí zakoupit produkty fotografa nebo zda tak učinily. Osoby přistupující k těmto stránkám se zvláštním pověřením fotografa jsou z těchto obchodních podmínek vyňaty pouze v rozsahu, pro účely a po dobu trvání zvláštního pověření.
  4. Od okamžiku, kdy návštěvník začne činit kroky k zakoupení produktů fotografa, je považován také za kupujícího (dále jen „kupující“). Od stejného okamžiku je fotograf vůči kupujícímu považován také za prodávajícího.
  5. Návštěvníci jsou povinni zdržet se veškerého jednání, které by vedlo k neschválené změně těchto webových stránek, zejména, ale nikoliv pouze měnit, doplňovat či vymazávat obsah, s výjimkou editace příslušných polí objednávkového formuláře. Návštěvníci nejsou oprávněni užívat webové stránky způsobem, ke kterému zjevně nejsou určeny, zejména nesmí pořizovat neautorizované kopie webových stránek nebo z nich stahovat libovolný obsah či kód nebo jejich části.
  6. Fotograf není vázán právním jednáním a nenese žádnou odpovědnost z jakýchkoliv závazků vzniklých, změněných nebo zaniklých prostřednictvím těchto webových stránek, jestliže průměrně rozumné osobě muselo být zřejmé, že webové stránky jsou neoprávněně pozměněny, nebo z jiných důvodů nefungují řádným způsobem.
 2. Nákup zboží a služeb, podmínky kupní smlouvy, doručování
  1. Kupující mohou prostřednictvím těchto stránek zakoupit od fotografa zboží a služby (společně dále jen „produkty“). Nákup produktů od fotografa prostřednictvím webových stránek se vždy řídí těmito obchodními podmínkami, stejně tak jako všechny související a navazující právní vztahy. Produkty jsou nabízeny výhradně prostřednictvím sekce webových stránek pojmenované OBCHOD, umístěné na webové adrese https://slavikmatyas.cz/obchod/ a jsou označeny tlačítkem k zahrnutí zboží do objednávkového procesu (např. PŘIDAT DO KOŠÍKU). Produkty lze objednat výhradně prostřednictvím zvlášť k tomu určené části webových stránek, kde kupující v postupných krocích mimo jiné potvrdí úmysl zakoupit vybrané produkty, uvede své identifikační a doručovací údaje a zvolí způsob platby a dopravy produktů (dále jen „objednávkový formulář“). Ostatní obsah nebo služby umístěné nebo zmíněné na webových stránkách není určen ke koupi a vztahuje se na něj zákaz stahování nebo pořizování neoprávněného užívání.
  2. Nabízené produkty jsou výsledkem zpracování duševního vlastnictví prodávajícího, případně z tohoto duševního vlastnictví odvozené. Je-li prostřednictvím těchto stránek uzavřena kupní smlouva, použijí se na ni k ochraně duševního vlastnictví prodávajícího také zákonná ustanovení o licenční smlouvě.
  3. Veškerý digitální obsah (produkty v digitální formě) je výsledkem zpracování autorských děl prodávajícího. K jejich funkčnosti v digitální podobě postačuje standardní zobrazovací software dodávaný v rámci obvyklých operačních systémů. K užívání prodávaného digitálního obsahu standardně postačuje i zastaralejší hardware i software, potřebné místo na pevném disku se liší podle množství a kvality zakoupeného digitálního obsahu. V případě pochybností kupujícího se lze obrátit s dotazem na prodávajícího.
  4. Produkty lze zakoupit v následujících třech režimech podle zamýšleného způsobu užití nebo spotřeby produktu:
   1. Soukromá licence: užití pro osobní účely kupujícího, například zakoupení fotky k pověšení na zeď v obyváku nebo jako pozadí plochy v počítači.
   2. Publikační licence: obsahuje i soukromou licenci; užití, při kterém je produkt sdělován třetím osobám bez toho, aby jej tyto třetí osoby mohly dále užívat, uchovávat, pořizovat kopie nebo dále sdělovat, například užití fotografií na internetových stránkách kupujícího.
   3. Komerční licence: obsahuje i soukromou a publikační licenci; užití při výdělečné činnosti kupujícího, nebo v souvislosti s ní, například webové stránky či propagační tiskoviny obchodní společnosti či podnikatele, potisk jiného zboží.

(obecně dále jen „licence“)
Žádná z licencí není výhradní, není-li výslovně ujednáno jinak. Žádná z licencí neumožňuje pozměňování a další zpracování produktu, rozmnožování produktu, další prodej licencí nebo práva s nimi spojená dále převést, nebo jinak umožnit třetím osobám produkty užívat, uchovávat, pořizovat kopie nebo je dále šířit.

 1. Užití produktu nad rámec licence se považuje za neoprávněné užití produktu.
 2. Uzavření kupní smlouvy probíhá odlišně podle objednaného typu licence:
  1. V případě nákupu v režimu soukromé licence je kupní smlouva uzavřena tak, že kupující prostřednictvím webových stránek vyplní objednávkový formulář, odešle jej kupujícímu a ze strany kupujícího je objednávka potvrzena prostřednictvím automaticky odeslané e‑mailové zprávy. Rozvazovací podmínkou takto uzavřené smlouvy je také vyprodání objednaného zboží; to neplatí jde-li o zboží, které má teprve vzniknout.
  2. V případě nákupu v režimu soukromé licence podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou jsou tyto povinny uvést zamýšlený způsob a účel užití a spotřeby produktů.
  3. V případě nákupu v režimu publikační nebo komerční licence je vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím těchto webových stránek učiněna poptávka po cenové nabídce prodávajícího. V rámci vyplnění objednávkového formuláře je kupující povinen uvést zamýšlený způsob a účel užití a spotřeby produktů. Jakékoliv automaticky zasílané zprávy se považují výhradně za potvrzení doručení poptávky, zejména je nelze v tomto případě považovat za uzavření smlouvy, potvrzení objednávky nebo jiné právní jednání prodávajícího. V návaznosti na doručení poptávky zašle prodávající do 3 dnů kupujícímu cenovou nabídku. Cena produktů kupovaných v režimu publikační nebo komerční licence je sjednávána individuálně podle zamýšleného způsobu využití produktu. Není‑li v cenové nabídce stanoveno odlišně, má se za to, že prodávající souhlasí se zamýšleným způsobem a účelem užití a spotřeby produktů. Výhradní licence, pozměňování nebo další zpracování produktu a právo produkt rozmnožit, dále převést nebo postoupit licenci musí být odsouhlaseny výslovně. Užití produktů nad rámec takto dojednaného rozsahu se považuje za neoprávněné užití produktu.
  4. Prodávající výslovně vylučuje možnost přijetí nabídky s nepodstatnou odchylkou.
 3. Cena produktů je stanovena následovně:
  1. V případě nákupu soukromé licence je cena produktu fixní a je uvedena u produktu v příslušné sekci webových stránek.
  2. V případě nákupu publikační a komerční licence jsou ceny smluvní podle zamýšleného způsobu a účelu užití a spotřeby produktu. Cenovou nabídku provede prodávající v rámci postupu podle odst. 2.6.3. Pokud cenu za produkty nabídne již kupující v rámci vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách, je smlouva uzavřena i výslovným souhlasem prodávajícího se zamýšleným účelem užití a spotřeby produktu a s nabídnutou kupní cenou.
 4. Způsoby placení a doručování produktů jsou následující, podle volby prodávajícího v objednávkovém formuláři na webových stránkách odeslaném prodávajícímu:
  1. Produkty mohou být zaplaceny předem, převodem na účet č. 00000000000/0000 u Finanční banky, a. s. a cena zboží je splatná do 5 dnů od doručení výzvy prodávajícího k placení; to vše není-li ve výzvě k placení uvedeno jinak. Při platbě v korunách je tento způsob placení zdarma. Při platbách v jiných měnách může prodávající vyúčtovat kupujícímu poplatky stržené bankou za zpracování platby.
  2. Zboží může být zaplaceno tzv. na dobírku, tedy platbou kurýrovi při doručení, oproti předání zboží. Cena této platby je účtována podle ceníku doručovací společnosti a je uvedena v objednávkovém formuláři.
  3. Fyzické zboží je doručováno prostřednictvím služeb České pošty, a sice Balíku do ruky, s eventuální volbou zaslání na dobírku. Cena této platby je účtována podle ceníku doručovací společnosti a je uvedena v objednávkovém formuláři.
  4. Digitální zboží je doručováno tak, že na pokyn kupujícího je mu zaslán na jím uvedenou e-mailovou adresu odkaz na digitální úložiště dat ke stažení zboží. Tento způsob doručování je zásadně zdarma. Pokud by bylo doručování spojeno s dodatečnými náklady (typicky při velkém objemu dat), je prodávající oprávněn doručit zboží na fyzickém nosiči digitálních dat, způsobem dle odst. 2.8.3.
 5. Dodání produktů je realizováno následovně:
  1. Digitální produkty jsou po zaplacení doručeny k výslovné výzvě kupujícího zasláním odkazu k jejich stažení z datového úložiště. Žádostí o zaslání odkazu ke stažení digitálních produktů před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, se se kupující práva odstoupit od smlouvy vzdává.
  2. Zboží je odesláno do 5 pracovních od řádné objednávky zboží s placením na dobírku nebo od zaplacení objednávky převodem předem. Zboží, které není skladem k odeslání nelze závazně objednat, nedomluví-li se strany výslovně jinak.
  3. Zboží na zakázku nebo služby jsou obvykle dodávány v rámcových termínech uvedených u nabídky příslušného produktu. Objednávka těchto produktů zavazuje prodávajícího dodat objednaný produkt v nejbližší možném termínu vyhovujícím i kupujícímu, nejpozději však do půl roku od objednávky.
  4. Žádná dodací lhůta nezačne běžet dříve, než je zaplacena záloha, je-li požadována v popisu produktu.
 6. O zakoupených produktech předá prodávající kupujícímu daňový doklad nejpozději při dodání zboží.
 7. Prodávající je oprávněn žádat prokázání totožnosti kupujícího v případě pochybností o jeho totožnosti nebo zjevných nesprávností v doručeném objednávkovém formuláři. V případě, že takové žádosti prodávajícího není vyhověno ve stanovené lhůtě, nebo v případě zjevně obtěžujících, opakujících se, vadných nebo neprokázaných objednávek z totožné e-mailové adresy nebo IP adresy nebo jinak identifikovaných jako souvisejících se smlouva nepovažuje za platně uzavřenou pro absenci skutečné vůle uzavřít smlouvu na straně kupujícího.
 8. Právo k užití
  1. Prodávající poučuje kupující, že v rámci objednaného plnění kupujícím může prodávající v postavení zhotovitele autorského díla zachytit jeho podobiznu, obydlí nebo další aspekty jeho soukromí na fotografickém či audiovizuálním záznamu. Tyto záznamy pak mohou být použity v rámci tzv. zákonných licencí nad rámec ujednaný mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonnou licencí je rozuměno zvláštní zákonné zmocnění k užití obrazových a audiovizuálních záznamů, autorských děl a dalších jinak chráněných statků, např. podle §§ 88 a 89 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „o.z.“).
 9. Spotřebitel, poučení o právech spotřebitelů
  1. Tento článek 4. obchodních podmínek se vztahuje na kupující v postavení spotřebitele.
  2. Poučení podle § 1811 odst. 2 o. z., je spotřebiteli poskytnuto v odst. 1.1. (písm. a)), odst. 2.1. (písm. b)), odst. 2.7 (písm. c)), odst. 2.8. (písm. d) a e)), odst. . (písm. f)), odst. 2.3. (písm. h) a i)).
  3. Prodávající poučuje spotřebitele o tom, že prodávající je oprávněn účtovat zálohu před zahájením plnění produktů v těch případech, kde je tak uvedeno v popisu produktu na webových stránkách.
  4. Spotřebitel může od smlouvy uzavřené prostřednictvím těchto stránek odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a nebo, jde-li o dodání zboží, do 14 dnů od dodání poslední části příslušného zboží. Spotřebitel od smlouvy nemůže odstoupit v následujících případech:
   1. Je-li předmětem dodání služba, jestliže byla její dodávka zahájena s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   2. v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zahrnuje i zhotovení na zakázku, typicky fotografie),
   3. v případě dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal, nebo
   4. v případě dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (viz odst. 2.9.1. a odst. 2.8.4.)

Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář dostupný zde.

 1. Při odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než bude prodávajícímu prokázáno, že zboží bylo odesláno zpět. Prodávající nahrazuje kupujícímu pouze nejlevnější způsob dodání. Prodávající není povinen nahradit náklady dopravy zboží, jež není možno přepravit obvyklou poštovní cestou.
 2. Spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) možnost využít mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím. Mimosoudní řešení sporu provádí Česká obchodní inspekce, která také vykonává dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Podrobnosti lze získat na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 3. Spotřebiteli se poskytuje 2letá záruka za jakost dodaného zboží.
 4. Reklamace, práva z odpovědnosti za vady
  1. Nemá-li produkt při dodání ujednané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost, jde o vady, za které prodávající odpovídá. Vady, za které kupující odpovídá a které se na zboží projevily v době 6 měsíců od dodání zboží, se mají za přítomné již v době dodání zboží. Běžné opotřebení nebo spotřebování produktů není jejich vadou, za kterou prodávající odpovídá. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího upozornil (typicky zlevněné, vadné zboží), a za vady zboží, které způsobil kupující.
  2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí také opakovaný výskyt totožné odstranitelné vady (nejméně tři).
  3. Vady produktu je kupující povinen uplatnit vůči prodávajícímu na kontaktních údajích dle odst. 1.1. bez zbytečného odkladu po převzetí u vad zjevných, a bez zbytečného odkladu poté, co vady mohl při náležité péči zjistit, jedná-li se o vady skryté. Při uplatnění vad produktu doloží kupující prodávajícímu zakoupení produktu, popíše uplatňované vady produktu a sdělí požadovaný způsob vyřízení reklamace, u podstatného porušení smlouvy podle odst. 5.4, v ostatních případech podle odst. 5.5. Pokud si kupující nezvolí práva z podstatného porušení smlouvy včas, náleží mu práva podle odst. 5.5. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. K uplatnění reklamace může kupující uplatnit formulář zde.
  4. Z vad, za které prodávající odpovídá a které jsou podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na opravu zboží, výměnu vadné části zboží za novou, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy, podle své volby.
  5. Z nepodstatných vad a ze záruky za jakost, za které prodávající odpovídá, má kupující právo:
   1. nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny

není-li to povaze vady úměrné, tak:

 1. na dodání nového zboží nebo části zboží bez vad;

není-li ani to možné, tak:

 1. právo od smlouvy odstoupit.
 2. Právo na dodání nového zboží nebo jeho části nelze uplatnit u zboží zakoupeného jako použité nebo vadné.
 3. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu právo na náhradu účelně vynaložených nákladů k uplatnění reklamace.
 4. Ochrana osobních údajů, nařízení GDPR
  1. Ve smyslu českých i evropských právních předpisů stanovených k ochraně osobních údajů fotograf sděluje, že v rámci běžné návštěvy webových stránek neshromažďuje o návštěvnících žádné osobní údaje.
  2. O návštěvnících, uživatelích služby Patreon umístěné v sekci webových stránek PATREON, na adrese https://www.slavikmatyas.cz/#patreon, může sbírat osobní údaje tato služba podle pravidel, podmínek a dle informací dohodnutých a sdělených mezi uživateli a službou Patreon.
  3. O návštěvnících, uživatelích služby sociálních sítí, jejichž odkazy jsou umístěny v sekci webových stránek O MNĚ, na adrese https://www.slavikmatyas.cz/#omne, mohou sbírat osobní údaje tyto sociální sítě podle pravidel, podmínek a dle informací dohodnutých a sdělených mezi uživateli a příslušnou sociální sítí.
  4. O návštěvnících, uživatelích služby Google maps umístěné v sekci webových stránek KONTAKT, na adrese https://www.slavikmatyas.cz/#kontakt, může sbírat osobní údaje tato služba podle pravidel, podmínek a dle informací dohodnutých a sdělených mezi uživateli a službou Google maps, potažmo jejím vlastníkem, společností Google LLC.
  5. V případě nákupu produktů sbírá z objednávkového formuláře prodávající o kupujícím následující údaje, se kterými nakládá následujícím způsobem:
   1. U fyzických osob uchovává prodávající jméno, příjmení, datum narození a bydliště. U podnikatelů a právnických osob uchovává prodávající rovněž údaje o obchodním jménu (firmě), sídlu nebo místu podnikání a IČO. Dále prodávající ve všech případech uchovává kontaktní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Všechny tyto informace jsou uchovávány v digitální podobě, v online i off-line databázi spojené s provozem obchodu na webových stránkách. Ve fyzické podobě tyto údaje mohou být užity a postoupeny v rámci plnění povinností prodávajícího vůči správci daně, potažmo jiným orgánům státní moci. Ve všech těchto případech bude s údaji nakládáno v souladu se zákonem a v rámci povinnosti mlčenlivosti poradců prodávajícího. Nad tento rámec je prodávající oprávněn uvedené údaje předat přepravní službě, objedná-li si kupující příslušný způsob doručení zboží.
   2. Dále má prodávající k dispozici číslo bankovního účtu, ze kterého případně byla uhrazena cena produktu. Tato informace je uchovávána v rámci bankovních služeb odebíraných prodávajícím a držitelem a správcem těchto údajů je banka uvedená v odst. 2.8.1. Prodávající těmito údaji disponuje toliko jako majitel příslušného účtu.
   3. Všechny údaje dle odst. 6.5.1. a 6.5.2. pak prodávající uchovává z důvodu oprávněného zájmu na případném budoucím prokázání splnění svých závazků ze smluvních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím, případně vůči osobám třetím a dále z důvodu oprávněného zájmu na plnění svých závazků vyplývajících z daňových a dalších předpisů vůči orgánům státní moci. S ohledem na tyto oprávněné zájmy mají vlastníci uvedených osobních údajů právo požadovat aktualizaci osobních údajů, v rámci které bude prodávající do budoucna užívat osobní údaje nově sdělené, nicméně k ochraně svých shora uvedených oprávněných zájmů bude dále archivovat i údaje původní. Vlastníci osobních údajů mají rovněž právo žádat smazání osobních údajů prodávajícím, nejdříve však po uplynutí desetileté skartační lhůty od posledního realizovaného nákupu produktu. Obě tato práva, stejně jako právo na sdělení, které konkrétní osobní údaje o kupujícím prodávající uchovává, lze uplatnit na kontaktních údajích v odst. 1.1.
   4. Žádný z údajů dle odst. 6.5.1. a 6.5.2. prodávající nezpracovává jiným než uvedeným způsobem, ani je nepředává dalším třetím osobám.
  6. Prodávající dále uvádí, že v postavení zhotovitele autorského díla může zachytit osobní údaje spočívající v podobizně nebo jiném fotografickém či audiovizuálním záznamu. Všechny tyto záznamy uchovává fotograf v digitální podobě na off-line nebo online zabezpečených úložištích. Tento druh uchovávaných osobních údajů z povahy věci nepodléhá aktualizaci. Právu na smazání těchto osobních údajů vyhoví prodávající nejdříve po pěti letech od realizace příslušné dodávky, a to s poukazem na oprávněný zájem prodávajícího spočívající v prokázání dodání produktu a jeho jakosti. Nakládání s těmito údaji může být modifikováno v souladu s čl. 3 Právo k užití.
  7. Ve všech případech, kdy bude mít fotograf podezření, že došlo k neoprávněnému získání osobních údajů z jeho dispozice, podá o tom správu všem dotčeným osobám.
  8. Výkon dohledu nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Sankce
  1. Vše, co tento článek obchodních podmínek stanoví o neoprávněném užívání produktu, se vztahuje také na neoprávněné užívání libovolného obsahu těchto webových stránek, nebo jejich jiné části. Návštěvníci webových stránek byli o pravidlech užití webových stránek, zákazu neoprávněného užití obsahu a smluvní pokutě informováni při vstupu na webové stránky.
  2. Každý, kdo neoprávněně využil produkt fotografa, je povinen zaplatit fotografovi smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, za každou rozmnoženinu produktu, která je neoprávněně užívána, a to za každý měsíc takového užívání.
  3. Neoprávněným užíváním produktu se rozumí také neoprávněné rozmnožení a zcizení produktu a následné užívání neoprávněných rozmnoženin třetími osobami, včetně eventuálního dalšího řetězení neoprávněného rozmnožování a zcizení produktu. Fotograf je oprávněn smluvní pokutu uplatnit za všechny odvozeně užívané rozmnoženiny (od neoprávněně užívaného produktu).
  4. Fotograf je oprávněn smluvní pokutu uplatnit i v nižší částce, než vyplývá ze shora uvedeného ustanovení, a to zejména s přihlédnutím k ceně, kterou by mohl požadovat za užití produktu v rozsahu neoprávněného užívání a vzhledem k zachování dobrých mravů.
  5. Uplatněním smluvní pokuty neztrácí fotograf právo na náhradu újmy v rozsahu, ve kterém újma přesahuje smluvní pokutu.
 6. Všeobecná a závěrečná ustanovení
  1. Neupravené otázky se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění. V právních vztazích se zahraničním prvkem se právní vztah, včetně otázky platnosti smlouvy a závaznosti těchto obchodních podmínek, řídí českým právem a veškeré spory, včetně otázek platnosti smlouvy a závaznosti těchto obchodních podmínek, budou posuzovány českými soudy. Rozhodným zněním veškerého právního jednání, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, je znění v českém jazyce.
  2. V případě, že vznikne spor fotografa/prodávajícího s jiným podnikatelem ohledně libovolného právního vztahu, na který dopadají tyto obchodní podmínky, ujednávají si tímto místní příslušnost Městského soudu v Brně, případně Krajského soudu v Brně, má-li být věcně příslušný krajský soud.
  3. Změna těchto obchodních podmínek jinak, než dohodou smluvních stran, je vyloučena.