GDPR

GDPR

Vážení obchodní partneři a zákazníci,

vzhledem k nové legislativě Evropské unie, jsme připravili toto informační memorandum v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
Na základě sdělených informacích se dozvíte, jak zpracováváme a nakládáme s Vašimi
osobními údaji. Naší prioritou a povinností je jejich maximální ochrana a ve vztahu vůči vám
být co nejvíce v souvislosti s touto činností transparentní. Z uvedeného důvodu Vám
objasníme jak některé pojmy vyplývající z GDPR, tak především i Vaše práva.

Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými, určuje účely a prostředky zpracování.
Správcem osobních údajů je společnost Matyáš Slavík se sídlem
Brechtova 25/4 brno 63800, IČ: 09726934 podnikající dle živnostenského zákona

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která dohlíží na to, aby osobní údaje
zpracovávány a chráněny v souladu s GDPR. Na tuto osobu se můžete obrátit se všemi dotazy
týkajících se zpracování Vašich osobních údajů.
Pověřencem je Matyáš Slavík
Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně
poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a
zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke
zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v
důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například
správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad
kapitálovým trhem.
Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejich provoz je v souladu s
evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími
stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim
můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů.
Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský
hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.
Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu
15 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po
uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby
nemohlo dojít k jejich zneužití.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné,
je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu
oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám
udělil/a.
Ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je i Váš
oprávněný zájem ve smyslu čl.6 odst. 1 písm. f) GDPR
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle
kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných
povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše
vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů.
1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, PSČ, rok narození,
země, komunikační jazyk.
2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

3. informace o využívání produktů a služeb správce – údaje o sjednaných a využívaných
výrobků apod..;
4. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických
hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na
fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
6. geolokalizační informace – informace z internetového prohlížeče nebo mobilních
aplikací, které využíváteZískávání osobních údajů

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněného registračního formuláře
na www.slavikmatyas.cz, nebo z registrace na prodejně a informací ze sociálních sítí a internetu,
které jste tam Vy sám/sama umístil/a.

Zpracování, účel a využití osobních údajů

Shromažďují se, zpracovávají a uchovávají se osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a
pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy se nezatajuje účel, pro

který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván. Osobní údaje se zpracovávají pouze po
dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou
uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržují se pravidla
povinné archivace údajů.
Osobní údaje se mohou zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a
výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťuje se
ochrana dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě,
neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
záznamů, které obsahují osobní údaje.

Účelem zpracování v souladu s ustanovením čl.6 GDPR jsou zejména
– uzavření a následné plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi.
– ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany
– marketingové účely-přizpůsobení produktů,služeb a obchodních sdělení Vašim
potřebám – je nutný Váš souhlas
Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na
kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt,
provede se likvidace osobních údajů.
V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše
osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly
osobní údaje blokovány.

Předávání a zaprotokolování údajů k systémově interním a statistickým
údajům

Z technických důvodů jsou Vaším internetovým prohlížečem při přístupu na naše webové
stránky automaticky předávány údaje našemu webovému serveru. Kromě jiného se při tom
jedná datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, zobrazené soubory, množství
odeslaných dat,typ a verzi počítače, operační systém, jakož i Vaší IP adresu. Tyto údaje se
ukládají odděleněod jiných údajů, které v rámci využití naší nabídky zadáváte. Přiřazení
těchto údajů ke konkrétní osobě pro nás není možné.Tyto údaje jsou využity pro statistická

Práva související se zpracováváním osobních údajů a jejich uplatnění

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně.
Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit. Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu slavikfotografie@gmail.com zavoláním na
telefonní číslo +420 734 320 497. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti
zaslané na naší adresu Matyáš Slavík, Brechtova 25/4 Brno 63800. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce
bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že
by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující
administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě
opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce
vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve,
nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem
na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů
Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či
nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace

zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro
ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o
příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu
Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji
zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly
získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném
účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto
práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali
znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou
zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování,
kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu
uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu
nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat
stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o
tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se
použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro
Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní
organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat
tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

]Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné
skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu
zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a
to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje
vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše
zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti
automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá
individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný

zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně
informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však
měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje
zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro
nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá
individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné
společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému
subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními
předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného
nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně
profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu),
můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného
stavu.
Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů
na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, písemnou
cestou zasláním na adresu sídla správce nebo zavolat našemu pověřenci …………….
Vyplněné kontaktní údaje jsou užity pouze za účelem plnění práv a povinností .

Registrací u společnosti Matyáš Slavík dáváte souhlas se zařazením svého
jména, příjmení, telefonu a e-mailu, adresy bydliště, PSČ, země, komunikačního jazyka, roku
narození do databáze správce. Správce je oprávněn tyto informace užít pouze s Vaším
souhlasem. Emaily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané
obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých
službách informační společnosti.

Automatické vyhodnocování osobních údajů

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo
automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. Správce při tom
používá následujících metod:
V důsledku těchto aktivit správce bude Vaše chování na internetových stránkách mapováno a
vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do Vašeho práva na soukromí. Zároveň, ale toto
vyhodnocování přispívá k tomu, aby Vám byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně
výrobků a služeb správce, o které byste mohl/a mít vzhledem k výsledkům provedeného
vyhodnocování zájem.

Použití Cookies

Abychom rozšířili rozsah funkcí naší internetové nabídky a aby její využívání bylo pro Vás
komfortní, používáme takzvaná „cookies“ . Pomocí těchto“cookies“ mohou být při návštěvě
našich webových stránek některé údaje uloženy ve Vašem počítači. Ukládání souborů
„cookies“ na svém počítači můžete zabránit příslučným nastavením svého počítače. V tom
případě je ovšem možné, že nebudete moci využívat funkce naší nabídky v plném rozsahu.

Opatření k zajištění zabezpečení ochrany osobních údajů

Zpracovatel se zavazuje, že přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení,
povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným
rizikům pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační opatření, aby
vyloučil možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně,
zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména

a) zaváže své zaměstnance a další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje k
mlčenlivosti a poučí je o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat, aby
nedošlo k porušení zabezpečení;
b) bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;

c) osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo
na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci na základě
přístupových kódů či hesel;
d) zajistí dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné
sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích.

Matyáš Slavík